Јакутск - население. големината на градот и

На територијата на урбаната област „град Јакутск“ има 15 населби, меѓу кои: 1 град, 13 рурални населби, 2 населби. На подредената територија има резерви на кафеав јаглен, градежни материјали (песок, кирпич, глина, песок и мешавина од чакал).
Јакутск денес не е само еден од античките северни градови на Русија и светот, туку и урбана агломерација во развој со висок научен, образовен, културен и економски потенцијал.
Како воспоставен центар на транспортни правци и комуникации, градот Јакутск врши магацински и транзитни испораки на индустриски и технички производи и стоки за широка потрошувачка до повеќето области на републиката. До 90% од телекомуникациските канали и 80% од информативните услуги во републиката се обезбедуваат преку градот. Вкупната површина на градот Јакутск е 3,6 илјади квадратни метри. м
Главниот број на банки и финансиски структури е концентриран во Јакутск.
Ветерот е слаб. Неговата просечна годишна брзина е 2,4 m/s. Во зима, ветерот врши вертикална размена на воздух и доведува до зголемување на температурата.
Според геолошката структура, градот Јакутск и неговата околина претставуваат античко корито на Сибирската платформа, исполнета со мезозојски морски наслаги, прелиени со песок, кирпич и други седиментни карпи од подоцнежните наоѓалишта.
Во градот Јакутск има важни делови од општинскиот и економски комплекс, капацитети за довод на вода, аеродром, водовод и капацитети за третман. Приградските претпријатија го обезбедуваат капиталот со земјоделски производи, електрична енергија, градежни материјали. Во зависност од сезоната на годината, од 25.000 до 45.000 жители на предградијата секојдневно доаѓаат во градот да работат и студираат.
Јакутск се наоѓа во зоната на континентална клима и вечен мраз, на 62° северна географска ширина, на левиот брег на средниот тек на реката Лена, во широката долина на Големата Тујмада, која е ограничена со ртовите Табагински и Кангаласки. Долината е рамна рамнина. Ниските релјефни белези предизвикуваат значителен дел од плавината, некои области од градот да се поплавени со пролетни поплави.
Во Јакутск има 507 улици.
Територијата што е подредена на управата на градот Јакутск се граничи со улусот Кангалски на југ и југозапад, со улусот Горни на запад, со улусот Намски на север, со улусот Уст-Алдански на североисток и со Мегино -Кангалски улус на исток.
Околу 80% од студентите и студентите на средните специјализирани образовни институции и над 90% од вработените во истражувачките институции на републиката го одредуваат научниот и техничкиот потенцијал на градот.
Економската и географската положба на градот Јакутск фаворизира создавање на голем меѓурегионален транспортен кластер, вклучувајќи ги речиси сите транспортни сектори: воздух, вода, пат и железница.
Населението на крајот на 2020 година е 322,9 луѓе. Повеќе од една четвртина од населението на републиката живее во градот.
Вкупната површина на шумско земјиште во Јакутск е 11.084 ha, од кои 11.041 ha се покриени со шумска вегетација, а 12 ha не се покриени со шумска вегетација.
Просечната јануарска температура изнесува 40…-45°С, во некои денови до -50…-60°С, во јули +19°С, во некои денови до +38°С. Просечните годишни врнежи се помалку од 250 mm. Маглата е најтипичен атмосферски феномен за градот Јакутск. Во Јакутск во просек се забележани 60 магливи денови. Во зима, на температури под -40 ° C, целата влага е во воздухот. За време на магла во зима, има недостаток на кислород.

Јакутск е мултинационален град. Пописот на населението во 2010 година покажа дека претставници на околу 130 националности живеат постојано во Република Саха (Јакутија), повеќе од 120 од нив живеат во градот Јакутск. Најбројни од нив се Јакутите - 47,5% од населението (во републиката - 48,7%). Според претходните пописи во Јакутск, огромното мнозинство од жителите биле Руси (46,1% во 2002 година).
Информациите беа подготвени од САХА(ЈАКУТИЈА) СТАТ за 389-годишнината од основањето на градот Јакутск, материјали од Првиот општ попис на населението од 1897 година, Серуски (цениски) пописи на населението од 1917 година, 1926, 1939 година, 1959, 1970,1979,1989, 2002, 2010 година биле користени за градот со републиканско значење Јакутск (во натамошниот текст како град Јакутск).
Ваквите промени во половата структура се должат пред се на прераната смртност на машката популација.
Структурата на населението на градот Јакутск по пол се карактеризира, како и во целата република, со вишокот на бројот на жени над бројот на мажи.


Пописот од 2010 година броел 101.673 приватни домаќинства, во кои живееле 289,8 илјади луѓе или 98% од вкупното население на Јакутск. Просечната големина на приватно домаќинство (просечен број членови на домаќинството) била 2,9 луѓе.
Според пописот од 2010 година, 66,7% од вкупното население на градот Јакутск биле работоспособни луѓе, 20,5% биле помлади (деца на возраст од 0-15 години) и 12,8% биле постари од работоспособна возраст (мажи од 60 години и постари, жени 55 години и постари). Споредено со податоците од пописот од 1939 година, процентот на луѓе на работоспособна возраст се зголемил за 2,2 процентни поени, процентот на луѓе постари од работоспособна возраст - за 8 процентни поени, додека процентот на луѓе помлади од работоспособна возраст се намалил за 10,2 процентни поени. .
Населението на Јакутск постојано се зголемува. Ако, според Првиот општ попис на населението од 1897 година, населението на градот било 6,5 илјади луѓе (2,4% од населението на регионот Јакутск), тогаш според резултатите од серускиот попис на населението во 2010 година, тој достигнал 295,7 илјади луѓе (30,8% од населението републики).
Населението на градот до 1959 година достигна 86,4 илјади, во 1970 година - 126,1 илјади, во 1979 година - 177,7 илјади, во 1989 година - 219,5 илјади луѓе. Според резултатите од Серускиот попис на населението во 2010 година, во споредба со 2002 година, населението на Јакутск се зголемило за 49,4 илјади луѓе (или 20,1%), вклучително и оние што живеат во урбаните области - за 40,7 илјади луѓе (за 17,1%), во руралните средини - за 8,6 илјади луѓе (за 2,1 пати).

Населението на Јакутск постојано се зголемува. Ако, според Првиот општ попис на населението од 1897 година, населението на градот било 6,5 илјади луѓе (2,4% од населението на регионот Јакутск), тогаш според резултатите од серускиот попис на населението во 2010 година, тој достигнал 295,7 илјади луѓе (30,8% од населението републики).

Значајни промени се случија во старосниот состав на населението. Во Јакутск, како и во републиката, има тренд на „стареење“ на населението. Ако, според пописот од 1979 година, просечната возраст на жителите на Јакутск била 28,2 години, тогаш според пописот од 2010 година, оваа бројка достигна 32,7 години (во републиката - 33 години), вклучувајќи мажи - 31 година, жени - 34,3 години . До 389
-годишнината од градот Јакутск: како се промени населението во главниот град

Според пописот од 2010 година, во споредба со податоците од 2002 година, бројот на претставници на малите народи на Северот се зголемил - Евенки (за 49,2%), Евенци (за 58,9%). Уделот на Украинците, Белорусите, Татарите е намален за 1,4 пати. Зголемен е бројот на Киргизите (за 5,1 пати), Узбеците (за 6 пати), Таџиците (за 3,7 пати) и Ерменците (за 1,3 пати).
Зголемувањето на руралното население главно се должи на административните и територијалните трансформации, во согласност со кои селата Маган и Табага беа претворени во селски населби.
Оваа старосна структура доведе до намалување на демографското оптоварување воопшто (бројот на лица со неспособна возраст на 1.000 од работоспособното население). Во 2010 година, во споредба со 1939 година, оваа бројка се намалила од 550 на 498 лица. Во исто време, демографското оптоварување на децата и адолесцентите се намали (за 169 лица), додека оптоварувањето на лицата постари од работоспособна возраст се зголеми (за 117).
Забележливо зголемување на населението на Јакутск беше забележано во 30-тите години на XX век. Во 1939 година, 60,2 илјади луѓе веќе живееле во Јакутск.
Според пописот од 2010 година во Јакутск, имало 1.106 жени на 1.000 мажи. Меѓутоа, во 1939 година имало доминација на мажи во градот (имало 807 жени на 1.000 мажи). Најголемата разлика меѓу бројот на мажи и жени е забележана кај постарите возрасни групи (според пописот од 2010 година, ако имало 986 ​​жени на 1.000 мажи од работоспособното население, тогаш 2.725 жени на 1.000 мажи постари од работоспособна возраст).
Информации SAHA(YAKUTIA)STAT
Имаше промени и во податоците кои ја одразуваат состојбата на населението во брак. Според пописот од 2010 година, во споредба со пописот од 1989 година, бројот на омаженото население (и регистрирано и нерегистрирано) е намалено, соодветно, зголемен е бројот на никогаш венчаните, зголемен е бројот на вдовици и разведени. Меѓутоа, во споредба со 2002 година, постои позитивен тренд - бројот на оженети мажи се зголеми од 579 на 584 на 1.000 од населението од соодветниот пол; жени од 489 до 526 лица.

30.04.2021
Населението на Република Саха (Јакутија) од 1 јануари 2021 година е 981.971 луѓе.
Населението на Република Саха (Јакутија) од 1 јануари 2020 година е 971.996 луѓе.
Населението на Република Саха (Јакутија) од 1 јануари 2015 година изнесува 956.896 луѓе. 
Според најновите податоци на Росстат од 19 март 2021 година „Проценки на бројот на резидентно население од 1 јануари 2021 година и во просек за 2020 година“.

Најголемиот град во Република Саха (Јакутија) според населението е Јакутск. 
Само 1 град со население од 100 илјади луѓе.

Населението на регионот по општини (градови, области, области итн.).
Население на градови, големи градови по население, луѓе.
Според оперативните податоци на Росстат од 26.04.2021 година „Бројот на постојано население на Руската Федерација по општини од 1 јануари 2021 година“. 
Колони: 1 - „Име“, 2 - „Цело население“, 3: „вкл. урбани“, 4 — „вкл. рурален“.

Република Јакутија (Јакутија) 981 971 651 070 330 901
Урбана област Град Јакутск 347 182 330 615 16 567
Јакутск 330 615 330 615 0
Урбаниот округ Жатај 10 511 10 511 0
Жатај 10 511 10 511 0
Општинската област Абиски 3 916 1973 година 1943 година
Урбана населба Населба Белаја Гора 1973 година 1973 година 0
Белаја Гора 1973 година 1973 година 0
Рурална населба Абискиј наслег 482 0 482
Рурална населба Мајорски национален наслег 479 0 479
Рурална населба Мугурдахски наслег 370 0 370
Рурална населба Walbutsky nasleg 198 0 198
Рурална населба Урасалахски наслег 414 0 414
Општинската област Алдан 38 816 34 859 3 957
Урбана населба Град Алдан 20 555 20 366 189
Алдан 20 366 20 366 0
Урбана населба Град Томот 7 142 6 694 448
Томот 6 694 6 694 0
градот Безимјани 0 0 0
Урбана населба Населба Ленински 2574 2493 81
Лебедово село 918 918 0
село Ленински 1 575 1 575 0
Урбана населба Населба Нижни Куранах 6 120 5 306 814
Нижни Куранах 5 306 5 306 0
Рурална населба Национална населба Анамај 530 0 530
Рурална населба Белецки евенки национален наслег 1714 година 0 1714 година
Рурална населба Чагдински наслег 181 0 181
Општинската област Алаиховски 2726 2111 година 615
Урбана населба Населба Чокурдах 2111 година 2111 година 0
Чокурда 2111 година 2111 година 0
Рурална населба Берелехски наслег 137 0 137
Рурална населба Byyagnyrsky nasleg 115 0 115
Рурална населба Руско-Устјински наслег 118 0 118
Рурална населба Јукагир национална населба 245 0 245
Меѓунаселени територии на општинскиот округ Алаиховски 0 0 0
Амгинский муниципальный район 16 855 0 16 855
Сельское поселение Абагинский наслег 1 114 0 1 114
Сельское поселение Алтанский наслег 735 0 735
Сельское поселение Амгино-Нахаринский наслег 622 0 622
Сельское поселение Амгинский наслег 6 667 0 6 667
Сельское поселение Бетюнский наслег 1 227 0 1 227
Сельское поселение Болугурский наслег 1 413 0 1 413
Сельское поселение Майский наслег 625 0 625
Сельское поселение Мяндигинский наслег 407 0 407
Сельское поселение Сатагайский наслег 539 0 539
Сельское поселение Соморсунский наслег 827 0 827
Сельское поселение Сулгаччинский наслег 732 0 732
Сельское поселение Чакырский наслег 487 0 487
Сельское поселение Чапчылганский наслег 904 0 904
Сельское поселение Эмисский наслег 556 0 556
Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район 3 672 0 3 672
Сельское поселение Саскылахский национальный (эвенкийский) наслег 2 493 0 2 493
Сельское поселение Юрюнг-Хаинский национальный (долганский) наслег 1 179 0 1 179
Булунский муниципальный район 8 501 4 745 3 756
Городское поселение Поселок Тикси 4 745 4 745 0
пгт Тикси 4 745 4 745 0
Сельское поселение Борогонский наслег 492 0 492
Сельское поселение Булунский национальный (эвенкийский) наслег 1 225 0 1 225
Сельское поселение Быковский национальный (эвенкийский) наслег 513 0 513
Сельское поселение Сиктяхский наслег 280 0 280
Сельское поселение Тюметинский наслег 773 0 773
Сельское поселение Хара-Улахский наслег 473 0 473
Верхневилюйский муниципальный район 21 180 0 21 180
Сельское поселение Балаганнахский наслег 300 0 300
Сельское поселение Ботулунский наслег 840 0 840
Сельское поселение Кырыкыйский наслег 430 0 430
Сельское поселение Быраканский наслег 239 0 239
Сельское поселение Село Верхневилюйск 6 436 0 6 436
Сельское поселение Дюллюкинский наслег 1 204 0 1 204
Сельское поселение Далырский наслег 978 0 978
Сельское поселение Едюгейский наслег 2 340 0 2 340
Сельское поселение Кэнтикский наслег 801 0 801
Сельское поселение Магасский наслег 468 0 468
Сельское поселение Мэйикский наслег 615 0 615
Сельское поселение Намский наслег 1 320 0 1 320
Сельское поселение Онхойский наслег 637 0 637
Сельское поселение Оргётский наслег 517 0 517
Сельское поселение Оросунский наслег 695 0 695
Сельское поселение Сургулукский наслег 402 0 402
Сельское поселение Тамалаканский наслег 590 0 590
Сельское поселение Туобуйинский наслег 346 0 346
Сельское поселение Харбалахский наслег 588 0 588
Сельское поселение Хомустахский наслег 220 0 220
Сельское поселение Хоринский наслег 1 214 0 1 214
Верхнеколымский муниципальный район 3 984 2 680 1 304
Городское поселение Поселок Зырянка 2 680 2 680 0
пгт Зырянка 2 680 2 680 0
Сельское поселение Арылахский наслег 414 0 414
Сельское поселение Верхнеколымский наслег 335 0 335
Сельское поселение Нелемнский юкагирский наслег 230 0 230
Сельское поселение Угольнинский наслег 208 0 208
Сельское поселение Утаинский эвенский национальный наслег 117 0 117
Верхоянский муниципальный район 10 989 4 752 6 237
Городское поселение Город Верхоянск 1 095 1 095 0
г. Верхоянск 1 095 1 095 0
Городское поселение Поселок Батагай 3 493 3 487 6
пгт Батагай 3 487 3 487 0
Городское поселение Поселок Эсэ-Хая 170 170 0
пгт Эсэ-Хайя 170 170 0
Сельское поселение Адыччинский наслег 908 0 908
Сельское поселение Арылахский наслег 481 0 481
Сельское поселение Барыласский наслег 91 0 91
Сельское поселение Борулахский наслег 708 0 708
Сельское поселение Дулгалахский наслег 281 0 281
Сельское поселение Сартанский наслег 527 0 527
Сельское поселение Столбинский наслег 286 0 286
Сельское поселение Суордахский наслег 333 0 333
Сельское поселение Табалахский наслег 925 0 925
Сельское поселение Черюмчинский наслег 214 0 214
Сельское поселение Эгинский наслег 600 0 600
Сельское поселение Эльгесский наслег 364 0 364
Сельское поселение Бабушкинский наслег 331 0 331
Сельское поселение Янский наслег 182 0 182
Вилюйский муниципальный район 25 107 13 982 11 125
Городское поселение Город Вилюйск 11 649 11 319 330
г. Вилюйск 11 319 11 319 0
Городское поселение Поселок Кысыл-Сыр 2 663 2 663 0
пгт Кысыл-Сыр 2 663 2 663 0
Сельское поселение Арылахский наслег 1 012 0 1 012
Сельское поселение Баппагайинский наслег 546 0 546
Сельское поселение Бекчегинский наслег 407 0 407
Сельское поселение Борогонский наслег 430 0 430
Сельское поселение Екюндюнский наслег 277 0 277
Сельское поселение Жемконский наслег 454 0 454
Сельское поселение Кыргыдайский наслег 518 0 518
Сельское поселение Кюлетский 1-й наслег 801 0 801
Сельское поселение Кюлетский 2-й наслег 375 0 375
Сельское поселение Лекеченский наслег 456 0 456
Сельское поселение Первый Тогусский наслег 483 0 483
Сельское поселение Тасагарский наслег 555 0 555
Сельское поселение Тогусский наслег 554 0 554
Сельское поселение Тылгынинский наслег 626 0 626
Сельское поселение Хагынский наслег 389 0 389
Сельское поселение Халбакинский наслег 681 0 681
Сельское поселение Чернышевский наслег 868 0 868
Сельское поселение Чочунский наслег 803 0 803
Сельское поселение Югюлятский наслег 560 0 560
Горный муниципальный район 12 264 0 12 264
Сельское поселение Атамайский наслег 695 0 695
Сельское поселение Бердигестяхский наслег 6 924 0 6 924
Сельское поселение Кировский наслег 619 0 619
Сельское поселение Маганинский наслег 591 0 591
Сельское поселение Малтанинский наслег 650 0 650
Сельское поселение Мытахский наслег 661 0 661
Сельское поселение Одунунский наслег 1 056 0 1 056
Сельское поселение Октябрьский наслег 539 0 539
Сельское поселение Шологонский наслег 529 0 529
Жиганский национальный муниципальный район 4 179 0 4 179
Сельское поселение Бестяхский наслег 129 0 129
Сельское поселение Жиганский эвенкийский национальный наслег 3 382 0 3 382
Сельское поселение Кыстатыам 408 0 408
Сельское поселение Линдинский национальный эвенкийский наслег 260 0 260
Межселенные территории Жиганского национального муниципального района 0 0 0
Кобяйский муниципальный район 12 075 3 538 8 537
Городское поселение Поселок Сангар 3 792 3 538 254
пгт Сангар 3 538 3 538 0
Сельское поселение Арыктахский наслег 495 0 495
Сельское поселение Кировский эвенский национальный наслег 536 0 536
Сельское поселение Кобяйский наслег 2 242 0 2 242
Сельское поселение Куокуйский наслег 744 0 744
Сельское поселение Ламынхинский национальный наслег 774 0 774
Сельское поселение Люччегинский 1-й наслег 296 0 296
Сельское поселение Люччегинский 2-й наслег 618 0 618
Сельское поселение Мукучунский наслег 1 128 0 1 128
Сельское поселение Нижилинский наслег 527 0 527
Сельское поселение Ситтинский наслег 469 0 469
Сельское поселение Тыайинский наслег 454 0 454
Нюрбинский муниципальный район 23 743 9 761 13 982
Городское поселение Город Нюрба 9 761 9 761 0
г. Нюрба 9 761 9 761 0
Сельское поселение Аканинский наслег 493 0 493
Сельское поселение Бордонский наслег 1 697 0 1 697
Сельское поселение Дикимдинский наслег 333 0 333
Сельское поселение Едейский наслег 186 0 186
Сельское поселение Жарханский наслег 363 0 363
Сельское поселение Кангаласский наслег 582 0 582
Сельское поселение Кюндядинский наслег 944 0 944
Сельское поселение Мальжагарский наслег 525 0 525
Сельское поселение Мархинский наслег 484 0 484
Сельское поселение Мегежекский наслег 431 0 431
Сельское поселение Октябрьский наслег 2 781 0 2 781
Сельское поселение Нюрбачанский наслег 548 0 548
Сельское поселение Сюлинский наслег 520 0 520
Сельское поселение Таркайинский наслег 974 0 974
Сельское поселение Тюмюкский наслег 933 0 933
Сельское поселение Хорулинский наслег 780 0 780
Сельское поселение Чаппангдинский наслег 794 0 794
Сельское поселение Чукарский наслег 614 0 614
Ленский муниципальный район 36 461 31 767 4 694
Городское поселение Город Ленск 23 266 23 266 0
г. Ленск 23 266 23 266 0
Городское поселение Поселок Витим 3 967 3 967 0
пгт Витим 3 967 3 967 0
Городское поселение Поселок Пеледуй 4 544 4 534 10
пгт Пеледуй 4 534 4 534 0
Сельское поселение Беченчинский наслег 737 0 737
Сельское поселение Мурбайский наслег 316 0 316
Сельское поселение Наторский наслег 405 0 405
Сельское поселение Нюйский наслег 1 385 0 1 385
Сельское поселение Орто-Нахаринский наслег 658 0 658
Сельское поселение Салдыкельский наслег 399 0 399
Сельское поселение Толонский наслег 403 0 403
Сельское поселение Ярославский наслег 381 0 381
Мегино-Кангаласский муниципальный район 31 398 4 387 27 011
Городское поселение Поселок Нижний Бестях 4 387 4 387 0
пгт Нижний Бестях 4 387 4 387 0
Сельское поселение Алтанский наслег 470 0 470
Сельское поселение Арангасский наслег 354 0 354
Сельское поселение Батаринский наслег 446 0 446
Сельское поселение Бедимя 506 0 506
Сельское поселение Мегюренский наслег 460 0 460
Сельское поселение Жабыльский наслег 639 0 639
Сельское поселение Бютейдяхский наслег 662 0 662
Сельское поселение Жанхадинский наслег 1 087 0 1 087
Сельское поселение Доллунский наслег 593 0 593
Сельское поселение Дойдунский наслег 112 0 112
Сельское поселение Село Майя 7 322 0 7 322
Сельское поселение Мегинский наслег 759 0 759
Сельское поселение Догдогинский наслег 375 0 375
Сельское поселение Мельжехсинский наслег 482 0 482
Сельское поселение Хоробутский наслег 921 0 921
Сельское поселение Морукский наслег 435 0 435
Сельское поселение Нахаринский 2-й наслег 509 0 509
Сельское поселение Нерюктяйинский наслег 2 170 0 2 170
Сельское поселение Рассолодинский наслег 431 0 431
Сельское поселение Тарагайский наслег 784 0 784
Сельское поселение Нахаринский 1-й наслег 505 0 505
Сельское поселение Тыллыминский 1-й наслег 663 0 663
Сельское поселение Томторский наслег 425 0 425
Сельское поселение Тыллыминский 2-й наслег 120 0 120
Сельское поселение Тюнгюлюнский наслег 2 163 0 2 163
Сельское поселение Хаптагайский наслег 1 047 0 1 047
Сельское поселение Харанский наслег 1 225 0 1 225
Сельское поселение Ходоринский наслег 642 0 642
Сельское поселение Холгуминский наслег 286 0 286
Сельское поселение Чыамайыкинский наслег 418 0 418
Мирнинский муниципальный район 71 898 69 524 2 374
Городское поселение Город Мирный 35 416 35 416 0
г. Мирный 35 416 35 416 0
Городское поселение Город Удачный 12 198 12 198 0
г. Удачный 12 198 12 198 0
Городское поселение Поселок Айхал 13 775 13 725 50
пгт Айхал 13 725 13 725 0
Городское поселение Поселок Алмазный 1 398 1 351 47
пгт Алмазный 1 351 1 351 0
Городское поселение Поселок Светлый 2 929 2 929 0
пгт Светлый 2 929 2 929 0
Городское поселение Поселок Чернышевский 3 905 3 905 0
пгт Чернышевский 3 905 3 905 0
Сельское поселение Ботуобуйинский наслег 406 0 406
Сельское поселение Садынский национальный эвенкийский наслег 263 0 263
Сельское поселение Чуонинский наслег 1 608 0 1 608
Момский муниципальный район 4 051 0 4 051
Сельское поселение Индигирский национальный наслег 352 0 352
Сельское поселение Момский национальный наслег 2 320 0 2 320
Сельское поселение Соболохский национальный наслег 252 0 252
Сельское поселение Тебюляхский национальный наслег 214 0 214
Сельское поселение Улахан-Чистайский национальный наслег 687 0 687
Сельское поселение Чыбагалахский национальный наслег 226 0 226
Намский муниципальный район 25 094 0 25 094
Сельское поселение Арбынский наслег 232 0 232
Сельское поселение Бетюнский наслег 581 0 581
Сельское поселение Едейский наслег 1 195 0 1 195
Сельское поселение Искровский наслег 202 0 202
Сельское поселение Кебекенский наслег 469 0 469
Сельское поселение Ленский наслег 10 364 0 10 364
Сельское поселение Модутский наслег 974 0 974
Сельское поселение Никольский наслег 453 0 453
Сельское поселение Партизанский наслег 961 0 961
Сельское поселение Салбанский наслег 324 0 324
Сельское поселение Тастахский наслег 292 0 292
Сельское поселение Тюбинский наслег 382 0 382
Сельское поселение Фрунзенский наслег 130 0 130
Сельское поселение Хамагаттинский наслег 1 906 0 1 906
Сельское поселение Хатын-Арынский наслег 3 018 0 3 018
Сельское поселение Хатырыкский наслег 1 053 0 1 053
Сельское поселение Хомустахский 1-й наслег 1 647 0 1 647
Сельское поселение Хомустахский 2-й наслег 772 0 772
Сельское поселение Маймагинский наслег 139 0 139
Нерюнгринский муниципальный район 74 901 73 794 1 107
Городское поселение Город Нерюнгри 58 969 58 969 0
г. Нерюнгри 58 969 58 969 0
Городское поселение Поселок Беркакит 3 521 3 521 0
пгт Беркакит 3 521 3 521 0
Городское поселение Поселок Золотинка 598 598 0
пгт Золотинка 598 598 0
Городское поселение Поселок Серебряный Бор 2 657 2 657 0
пгт Серебряный Бор 2 657 2 657 0
Городское поселение Поселок Хани 616 616 0
пгт Хани 616 616 0
Городское поселение Поселок Чульман 7 623 7 433 190
пгт Чульман 7 433 7 433 0
Сельское поселение Иенгринский эвенкийский национальный наслег (сельский округ) 917 0 917
Нижнеколымский муниципальный район 4 228 2 514 1 714
Городское поселение Поселок Черский 2 514 2 514 0
пгт Черский 2 514 2 514 0
Сельское национальное юкагирское поселение «Олеринский Суктул» 686 0 686
Сельское поселение Походский наслег 263 0 263
Сельское поселение Халарчинский чукотский национальный наслег 765 0 765
Оймяконский муниципальный район 7 856 5 065 2 791
Городское поселение Поселок Усть-Нера 4 692 4 692 0
пгт Усть-Нера 4 692 4 692 0
Городское поселение Поселок Артык 375 373 2
пгт Артык 373 373 0
Сельское поселение Борогонский 1-й наслег 599 0 599
Сельское поселение Борогонский 2-й наслег 1 175 0 1 175
Сельское поселение Сордоннохский наслег 344 0 344
Сельское поселение Терютский наслег 340 0 340
Сельское поселение Ючюгейский наслег 331 0 331
Олекминский муниципальный район 24 392 9 102 15 290
Городское поселение Город Олекминск 10 390 9 102 1 288
г. Олекминск 9 102 9 102 0
Сельское поселение Абагинский наслег 1 014 0 1 014
Сельское поселение Дабанский наслег 446 0 446
Сельское поселение Дельгейский наслег 411 0 411
Сельское поселение Жарханский национальный наслег 1 225 0 1 225
Сельское поселение Киндигирский национальный наслег 344 0 344
Сельское поселение Кыллахский наслег 1 057 0 1 057
Сельское поселение Кяччинский наслег 384 0 384
Сельское поселение Мальжагарский наслег 985 0 985
Сельское поселение Мачинский наслег 357 0 357
Сельское поселение Нерюктяйинский 1-й наслег 1 153 0 1 153
Сельское поселение Нерюктяйинский 2-й наслег 825 0 825
Сельское поселение Олекминский наслег 936 0 936
Сельское поселение Поселок Заречный 553 0 553
Сельское поселение Саныяхтахский наслег 793 0 793
Сельское поселение Солянский наслег 352 0 352
Сельское поселение Троицкий наслег 318 0 318
Сельское поселение Тянский национальный наслег 476 0 476
пгт Торго 0 0 0
Сельское поселение Улахан-Мунгкунский наслег 370 0 370
Сельское поселение Урицкий наслег 240 0 240
Сельское поселение Хоринский наслег 700 0 700
Сельское поселение Чапаевский наслег 867 0 867
Сельское поселение Чаринский национальный наслег 196 0 196
Оленекский эвенкийский национальный муниципальный район 4 326 0 4 326
Сельское поселение Жилиндинский национальный наслег 709 0 709
Сельское поселение Кирбейский национальный наслег 843 0 843
Сельское поселение Оленекский национальный наслег 2 438 0 2 438
Сельское поселение Шологонский национальный наслег 336 0 336
Среднеколымский муниципальный район 7 312 3 470 3 842
Городское поселение Город Среднеколымск 3 471 3 470 1
г. Среднеколымск 3 470 3 470 0
Сельское поселение Алазейский наслег 469 0 469
Сельское поселение Байдинский наслег 418 0 418
Сельское поселение Березовский национальный (кочевой) наслег 317 0 317
Сельское поселение Кангаласский 1-й наслег 494 0 494
Сельское поселение Кангаласский 2-й наслег 453 0 453
Сельское поселение Мятисский 1-й наслег 440 0 440
Сельское поселение Мятисский 2-й наслег 504 0 504
Сельское поселение Сень-Кюельский наслег 505 0 505
Сельское поселение Хатынгнахский наслег 241 0 241
Сунтарский муниципальный район 23 680 0 23 680
Сельское поселение Аллагинский наслег 430 0 430
Сельское поселение Арылахский наслег 622 0 622
Сельское поселение Бордонский наслег 820 0 820
Сельское поселение Вилючанский наслег 632 0 632
Сельское поселение Жарханский наслег 468 0 468
Сельское поселение Илимнирский наслег 271 0 271
Сельское поселение Кемпендяйский наслег 438 0 438
Сельское поселение Крестяхский наслег 794 0 794
Сельское поселение Куокунинский наслег 518 0 518
Сельское поселение Кутанинский наслег 930 0 930
Сельское поселение Кюкяйский наслег 390 0 390
Сельское поселение Кюндяйинский наслег 776 0 776
Сельское поселение Мар-Кюельский наслег 431 0 431
Сельское поселение Нахаринский наслег 110 0 110
Сельское поселение Сунтарский наслег 10 035 0 10 035
Сельское поселение Тенкинский наслег 100 0 100
Сельское поселение Толонский наслег 125 0 125
Сельское поселение Тойбохойский наслег 1 426 0 1 426
Сельское поселение Туойдахский наслег 168 0 168
Сельское поселение Тюбяй-Жарханский наслег 658 0 658
Сельское поселение Тюбяйский наслег 230 0 230
Сельское поселение Устьинский наслег 311 0 311
Сельское поселение Хаданский наслег 379 0 379
Сельское поселение Хоринский наслег 241 0 241
Сельское поселение Шеинский наслег 733 0 733
Сельское поселение Эльгяйский наслег 1 644 0 1 644
Таттинский муниципальный район 16 271 0 16 271
Сельское поселение Алданский наслег 1 153 0 1 153
Сельское поселение Амгинский наслег 666 0 666
Сельское поселение Баягинский наслег 925 0 925
Сельское поселение Дайа-Амгинский наслег 221 0 221
Сельское поселение Жохсогонский наслег 985 0 985
Сельское поселение Жулейский наслег 550 0 550
Сельское поселение Игидейский наслег 753 0 753
Сельское поселение Октябрьский наслег 1 122 0 1 122
Сельское поселение Средне-Амгинский наслег 956 0 956
Сельское поселение Таттинский наслег 6 933 0 6 933
Сельское поселение Тыарасинский наслег 719 0 719
Сельское поселение Уолбинский наслег 534 0 534
Сельское поселение Усть-Амгинский наслег 477 0 477
Сельское поселение Хара-Алданский наслег 277 0 277
Томпонский муниципальный район 12 583 7 176 5 407
Городское поселение Поселок Хандыга 6 063 6 063 0
пгт Хандыга 6 063 6 063 0
Городское поселение Поселок Джебарики-Хая 1 113 1 113 0
пгт Джебарики-Хая 1 113 1 113 0
Сельское поселение Баягантайский наслег 1 683 0 1 683
Сельское поселение Мегино-Алданский наслег 913 0 913
Сельское поселение Охот-перевозовский наслег 136 0 136
Сельское поселение Сасыльский наслег 550 0 550
Сельское поселение Теплоключевский наслег 802 0 802
Сельское поселение Томпонский национальный (эвенский) наслег 929 0 929
Сельское поселение Ынгинский наслег 394 0 394
Усть-Алданский муниципальный район 20 515 0 20 515
Сельское поселение Батагайский наслег 475 0 475
Сельское поселение Баягантайский наслег 554 0 554
Сельское поселение Борогонский наслег 928 0 928
Сельское поселение Берт-Усовский наслег 708 0 708
Сельское поселение Бярийинский наслег 242 0 242
Сельское поселение Дюпсюнский наслег 1 306 0 1 306
Сельское поселение Курбусахский наслег 973 0 973
Сельское поселение Легейский наслег 1 440 0 1 440
Сельское поселение Мюрюнский наслег 5 871 0 5 871
Сельское поселение Наяхинский наслег 927 0 927
Сельское поселение Ольтехский наслег 972 0 972
Сельское поселение Онерский наслег 583 0 583
Сельское поселение Оспехский наслег 238 0 238
Сельское поселение Оспехский 1-й наслег 570 0 570
Сельское поселение Суоттунский наслег 1 694 0 1 694
Сельское поселение Тит-Арынский наслег 282 0 282
Сельское поселение Легойский 2-й наслег 573 0 573
Сельское поселение Тюляхский наслег 454 0 454
Сельское поселение Хоринский наслег 600 0 600
Сельское поселение Хоринский 1-й наслег 663 0 663
Сельское поселение Чериктейский наслег 462 0 462
Усть-Майский муниципальный район 7 263 5 222 2 041
Городское поселение Поселок Усть-Мая 2 580 2 559 21
пгт Усть-Мая 2 559 2 559 0
Городское поселение Поселок Звездочка 371 371 0
пгт Звездочка 371 371 0
Городское поселение Поселок Солнечный 898 898 0
пгт Солнечный 898 898 0
Городское поселение Поселок Эльдикан 1 006 1 006 0
пгт Эльдикан 1 006 1 006 0
Городское поселение Поселок Югоренок 357 357 0
пгт Югоренок 357 357 0
Сельское поселение Село Белькачи 171 0 171
Сельское поселение Кюпский национальный наслег 415 0 415
Сельское поселение Село Усть-Миль 190 0 190
Сельское поселение Петропавловский национальный наслег 939 0 939
Сельское поселение Эжанский национальный наслег 305 0 305
Межселенные территории Усть-Майского муниципального района 31 31 0
пгт Аллах-Юнь 31 31 0
Усть-Янский муниципальный район 7 035 3 862 3 173
Городское поселение Поселок Депутатский 3 028 3 028 0
пгт Депутатский 3 028 3 028 0
Городское поселение Поселок Нижнеянск 212 212 0
пгт Нижнеянск 212 212 0
Городское поселение Поселок Усть-Куйга 622 622 0
пгт Усть-Куйга 622 622 0
Сельское поселение Казачинский национальный наслег 1 188 0 1 188
Сельское поселение Омолойский национальный наслег 419 0 419
Сельское поселение Силянняхский национальный наслег 550 0 550
Сельское поселение Туматский национальный наслег 489 0 489
Сельское поселение Усть-Янский национальный наслег 257 0 257
Сельское поселение Уяндинский национальный наслег 142 0 142
Сельское поселение Юкагирский национальный (кочевой) наслег 128 0 128
Хангаласский муниципальный район 33 021 15 660 17 361
Городское поселение Город Покровск 9 507 9 507 0
г. Покровск 9 507 9 507 0
Городское поселение Поселок Мохсоголлох 6 153 6 153 0
пгт Мохсоголлох 6 153 6 153 0
Сельское поселение Бестяхский наслег 2 324 0 2 324
Сельское поселение Жемконский 1-й наслег 1 057 0 1 057
Сельское поселение Жемконский 2-й наслег 972 0 972
Сельское поселение Жерский наслег 809 0 809
Сельское поселение Иситский наслег 268 0 268
Сельское поселение Качикатский наслег 1 173 0 1 173
Сельское поселение Мальжагарский 1-й наслег 1 590 0 1 590
Сельское поселение Мальжагарский 2-й наслег 1 147 0 1 147
Сельское поселение Мальжагарский 4-й наслег 373 0 373
Сельское поселение Мальжагарский 5-й наслег 453 0 453
Сельское поселение Немюгюнский наслег 2 302 0 2 302
Сельское поселение Октемский наслег 2 451 0 2 451
Сельское поселение Синский наслег 863 0 863
Сельское поселение Техтюрский наслег 639 0 639
Сельское поселение Тит-Арынский наслег 712 0 712
Сельское поселение Тумульский наслег 228 0 228
Чурапчинский муниципальный район 21 107 0 21 107
Сельское поселение Алагарский наслег 622 0 622
Сельское поселение Бахсытский наслег 370 0 370
Сельское поселение Болтогинский наслег 621 0 621
Сельское поселение Болугурский наслег 844 0 844
Сельское поселение Кытанахский наслег 452 0 452
Сельское поселение Арылахский наслег 297 0 297
Сельское поселение Мугудайский наслег 807 0 807
Сельское поселение Ожулунский наслег 1 096 0 1 096
Сельское поселение Соловьевский наслег 519 0 519
Сельское поселение Сыланский наслег 997 0 997
Сельское поселение Телейский наслег 518 0 518
Сельское поселение Хадарский наслег 602 0 602
Сельское поселение Хатылынский наслег 755 0 755
Сельское поселение Хаяхсытский наслег 526 0 526
Сельское поселение Хоптогинский наслег 1 162 0 1 162
Сельское поселение Чакырский наслег 577 0 577
Сельское поселение Чурапчинский наслег 10 342 0 10 342
Эвено-Бытантайский национальный муниципальный район 2 879 0 2 879
Сельское поселение Верхне-Бытантайский наслег 249 0 249
Сельское поселение Нижне-Бытантайский наслег 733 0 733
Сельское поселение Тюгясирский наслег 1 897 0 1 897


0 replies on “Јакутск - население. големината на градот и”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *